دانلود مقاله کامل درباره امام خميني ومباني حمايت ازفلسطين

دانلود مقاله کامل درباره امام خميني ومباني حمايت ازفلسطين

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :12

 

بخشی از متن مقاله

امام خميني ومباني حمايت ازفلسطين

غاصبانه بودن وتوسعه طلبي رژيم صهيونيستيسرزمين فلسطين ,درساحل شرقي درياي مديترانه ومجاور كشورهاي مصر,سوريه ,اردن ولبنان ,داراي بيست وپنج هزاركيلومتر مربع وبرخوردارازآب وهوائي معتدل وحاصلخيزاست 0

اين سرزمين كنعان نام داردونام حضرت يعقوب اسرائيل است كه درزبان عربي به معناي عبدالله وبنده خداست 0اوكه درپي جريان فرزندش يوسف به مصرعزيمت كرد0فرزندان اوكه درآن سرزمين عده زيادي شده بودند,پس چهارصدوسي سال درحدودسيزده قرن پيش ازميلاد,به رهبري حضرت موسي عليه السلام به سوي فلسطين به حركت آمدند0دراين بين حوادث زيادي رخ دادكه به جهت نافرماني بني اسرائيل اين سفرچهل سال به طول انجاميدوآنان در اين مدت دربيابان درسرگرداني به سرمي بردند0پس ازحضرت موسي ,يوشع بن نون جانشين آن حضرت قوم خودرابراي فتح فلسطين حركت داد0مردم فلسطين باآنان به نبردبرخواستندو مغلوبشان كردندولي پس ازجنگهاي فراوان بني اسرائيل موفق شدند به اورشليم (بيت المقدس )راه يابندوحضرت داوودتوانست بيت المقدس يامعبدالهي رادرآن جابناكندكه اين بناتوسط حضرت سليمان تكميل شد0بيت المقدس حدود1100سال پس ازبناي كعبه به دست حضرت ابراهيم ونهصدوهفتادسال پيش ازميلادحضرت مسيح ساخته شده است 0

پس ازآن سرزمين فلسطين درطي قرون متمادي موردهجوم واقع شدابتداحدودهفتصدوسي سال پيش ازميلادشلمنصربه آن سرزمين تاخت واسرائيليان رااسيروآواره كردوسپس درپانصدو هشتادوشش سال قبل ازميلاددرزمان بخت النصرموردحمله آشوريان قرارگرفت وساكنان آن راپراكنده ويااسيربابل كردندو معبدسليمان راويران ساختند0

پس ازظهوركورش پادشاه هخامنشي وتسخيربابل به دست او, قوم يهودآزادشدندوبه اورشليم بازگردانده شدندودوباره معبد سليمان بازسازي شد0

حدودسال 323پيش ازميلادحمله اسكندرمقدوني به بسياري ازكشورهاازجمله فلسطين واقع شدوازسال 63قبل ازميلادروميان به مناطقي حمله بردندكه سرزمين فلسطين يكي ازآنهابود,آنان در اين تهاجم خود,دوازده هزاريهودي راكشتند0

پس ازميلادمسيح وحدودبيش ازسيصدسال بعدازميلاد, كنستانتين امپراطورروم ,دين مسيح راپذيرفت وآن رارسمي اعلام كردوچون بيت اللحم رازادگاه ومدفن آن حضرت مي دانستند,دوباره اورشليم موردتوجه خاصي شدوكليساهاي بسياري ساخته شدو قرنهاتنهاعده اي انگشت شماريهودي دربيت المقدس زندگي مي كردند0

درزمان خسرودوم پادشاه ساساني ,ازسال 604تا630ميلادي جنگ بين امپراطورايران وروم واقع شدكه دراين نبردسپاهيان روم ازسوي ايرانيان شكست خوردندودرجريان آن اورشليم (فلسطين ) فتح شد0ولي پس ازمرگ خسروپرويز,دوباره اين سرزمين به دست مسيحيان افتاد0
پس ازظهوراسلام درزمان خليفه دوم سپاه مسلمانان سوريه و فلسطين راگشودندوازآن سال (15هجري )فلسطين دردست مسلمانان بودوساكنان عمده آن رامسلمانان عرب تشكيل مي دادندو طبق معاهده صلح ,مسيحيان دراعمال مذهبي خودآزادبودند0

ازسال 1095ميلادي (488هجري قمري )باتهاجم اروپائيان عليه مسلمانان جنگهاي صليبي آغازشدوتاحدوددوقرن ادامه يافت 0اين نبردهاكه تعدادآن درطول اين مدت به هفت جنگ رسيد نقطه اصلي ومركزي آن ,سرزمين فلسطين وبه مقصودتصرف آن به وقوع مي پيوست 0

عثمان غازي باجنگهاي طولاني وفتوحات خودبامغولان و يونانيان سلسله عثماني راپايه گذاري كردوپس ازدرگذشت اودر (727هق )مطابق با(1326م )جانشينان اوبه حكومت رسيدندتا نوبت به سلطان محمدفاتح رسيدواودرسال 1453ميلادي شهر قسطنطنيه راكه مهمترين مركزاقتدارصليبي هاوپايتخت روم شرقي بودفتح كردوصليبيهاراتاپشت دروازه هاي اروپاتعقيب كرد0

باپيدايش سلسله صفويه درايران ورسمي شدن مذهب شيعه در اين كشوربادسيسه هاي دولتهاي اروپايي بويژه انگليس متجاوزازدو قرن بين ايرانيان وعثمانيان جنگ وخونريزي حاكم بود0

دراواخرقرن نوزدهم ,شورشهايي درفلسطين عليه دولت مركزي عثماني برپاشدوانگلستان كه تاآن زمان طرفدارعثماني بودناگهان تغييرروش دادوبه جهت حفظ منافع خوددرهندوستان ودست يابي به كانال سوئزكه دست عثماني بود,ازشورشيان حمايت كردوعربها رابه شورش برضدتركهاي عثماني تحريك مي كردورفته رفته مناطق مختلف امپراطوري عثماني براثرشورشهاي داخلي وضعف دولت مركزي روبه تجزيه مي رفت وهرنقطه اي موردطمع يكي از كشورهاي روسيه ,فرانسه وبريتانياقرارگرفت وفلسطين به طورغير رسمي مستعمره انگلستان شد0

درهمين زمان گروهي ازيهوديان انديشه ملت واحديهودرا مطرح ساخته وبراي تشكيل كشوري مستقل به اقدام برخواستند0اين عده تحت حمايتهاي جدي انگلستان وباگرفتن كمكهاي مالي از يهوديان ثروتمند,براي پيشبردمقاصدخودحزبي تشكيل دادندونام صهيون راكه نام كوهي درفلسطين است برخودنهادند0

اواخرقرن نوزدهم ناسيوناليستهاي يهودي براي مهاجرت و اسكان يهوديان به فلسطين ,اقداماتي انجام دادند,ولي اين حركتهابا توجه به آگاهي عده اي ازروحانيان يهودازاهداف سياسي آن و مخالفت باآنان بااين اقدامهابه شكست انجاميد,ولي مجددادراوايل قرن بيستم باحمايت انگلستان دوباره اين انديشه دربين آنهامطرح شدوچون بيت المقدس تاپيش ازجنگ جهاني اول رسماادردست عثمانيهابودصهيونيستهادرجريان اين جنگ ازآمريكاوانگليس خواستندتاآنان موافقت كنند,درصورت شكست عثماني متحدآلمان , فلسطين تبديل به كشوريهودگردد0كوشش يهوديان نتيجه بخش بودو توانستندنظر<لردبالفور>وزيرخارجه وقت انگليس راجلب كنندو نظرمساعدرجال آمريكايي رانيزبه دست آوردندوبالاخره درسال 1296(نوامبر1917)اعلاميه بالفوردرموردتصويب طرح تاسيس <كانون يهود>درسرزمين فلسطين ,دركابينه انگليس منتشرشد0در اواخرجنگ قسمتي ازفلسطين توسط صهيونيستهااشغال شدورفته رفته خريدمزارع اعراب وتبديل آن به مناطق يهودي كه ازپيش شروع شده بود,شدت يافت 0در15ارديبهشت 1299(25آوريل 1920)متفقين وجامعه ملل قيمومت فلسطين رارسماابه دولت انگليس وانهادندوآن راموظف كردندتادرراستاي اجراي طرح بالفوركمك كند0دراين زمان فقط پنجاه هزاريهودي درفلسطين بودندولي به وسيله حكومت جديدكه ازسوي انگلستان به يك يهودي واگذارشده بود,باب مهاجرت يهوديان ازنقاط ديگرجهان به اين سرزمين بازشدوجمعيت آنان افزايش يافت كه شورش ومخالفت اعراب رادرپي داشت 0درپي اين اقدامات اعراب فلسطيني و مسيحيان دست به دست هم دادندودربرابردشمن مشترك همداستان شدندودرتابستان 1308(1929)درجريان برخوردخونيني كه بين اعراب فلسطيني وصهيونيستهاي مهاجردرگرفت ,حدود351تن از فلسطينيان شهيدوعده اي مجروح يادستگيروعده اي به حبس مادام العمرويااعدام ,محكوم شدند0مهاجرت بي رويه يهوديان ومخالفتها وشورشهاازسوي اعراب مسلمان ومسيحيان همچنان باشدت و ضعف خودادامه داشت وبااين كه درابتدادولت انگليس اعلام مي كرد كه بااين اقدامات قصدتشكيل كشوريهودراندارد,ولي پس ازاين كه دولت انگليس به قيمومت خودبراين سرزمين در24ارديبهشت 1327(14مه 1948)پايان داد,درهمان زمان شوراي ملي يهوددر تل آويوتشكيل شدوموجوديت دولت اسرائيل رااعلام كرد0وطبق هماهنگيهاي قبلي ,پس ازچندساعت ,ترومن رئيس جمهوروقت آمريكادولت جديداسرائيل رابه رسميت شناخت وانگليسيهانيزدر وقت خروج تجهيزات خودرادراختيارآنان قراردادند0وازآن پس صهيونيستهاتحت حمايت آمريكاوانگليس به تصرف شهرهاو روستاهاي فلسطينيان وبيرون راندن آنان ازخانه هاوكاشانه هاي خود كردندووقتي بامقاومت مردم مظلوم وفقيرروبرومي شدنددست به كشتارهاي فجيع وعمومي مي زدندكه واقعه ديرياسين وكفرقاسم نمونه هائي ازآن است 0دراين زمان ارتشهاي عرب براي دفاع از فلسطين واردعمل شدند,ولي صهيونيستهاباحمايت اروپاوآمريكا وارسال هواپيماوتجهيزات فراوان ازسوي آنها,به مقابله بااعراب پرداختندودرجريان اين نبردبيش ازيك ميليون فلسطيني عرب آواره شدند0(1)غرض ازبيان مختصراين شمه ازتاريخ طولاني وغمبارفلسطين اين است كه معلوم شودوقتي گفته مي شودرژيم صهيونيستي غاصب است به چه معناست ونيزعمق فاجعه انساني واقع شده درآن سرزمين به دست اين رژيم وحاميان آمريكايي واروپايي آن باري ديگر بازخواني شود,كه به چه مجوزي درعصرطلايه داري تمدن وحقوق بشر,مردمي بي گناه ومظلوم پس ازقرنهاوقرنهاسكونت در سرزميني ,ازوطن خودباحمايت مدعيان حقوق بشر,اخراج وبا وحشي گري وقتل وغارت ,بيگانگاني به جاي آنهااسكان داده مي شوندورژيمي برپايه زوروستم درآن جابرقرارمي شود!وآيا همين كافي نيست تامابربه رسميت نشناختن آن اصرارورزيم و آنهايي راكه درصددايجادرابطه باآن رژيم غاصبندخائن به ملت اسلامي قلمدادكنيم امام خميني دربيانات خوددرجمع گروه فلسطيني واسقف كاپوچي درتاريخ 13/1/58فرمودند:<000من ازسالهاي بسيار طولاني شايدبيست سال قبل ,نسبت به فلسطين ونسبت به اسرائيل نظرهاي خودراكرارااگفته ام وحالاهم مي گويم ,مااسرائيل رامحكوم مي كنيم ,اسرائيل غاصب ودرمحلي كه آمده است به طورغصب آمده است وقدس بايدنجات پيداكندواسرائيل رابراند0دول عربي هم با هم اجتماع كنندواسرائيل راازسرزمينهاي خودشان برانندودست مستعمرين راكوتاه كنند000>(2)

ممكن است اين پرسش مطرح شودكه يهوديان پيش ازمسلمانان درآن سرزمين بوده اندوتاريخ ورودآنان به آن سرزمين قبل از سكونت مسلمانان درآن جاست 0براين اساس چه گونه مي توان تشكيل رژيم اسرائيل توسط يهودرادرآن سرزمين به كلي غاصبانه دانست درحالي كه اولا:مطابق آن چه دراين گزارش تاريخي ديديم سرزمين فلسطين دراصل خودوطن يهوديان نبوده است وآنان با جنگ ونبردهاي طولاني به آن سرزمين پانهادندوپس ازآن نيزبارها ازآن بيرون رانده شده وحتي چندقرن حضوريهوديان درآن بسيار ناچيزوانگشت شماربوده واين سرزمين دراختيارمسيحيان قرار داشته است 0

وثانيا:قرنهاست كه پس ازورودمسلمانان به آن سرزمين درسال پانزدهم هجري وخارج شدن آن ازحاكميت مسيحيان وباوجود جنگهاي صليبي ,اين سرزمين موطن مسلمانان ومحل زندگي ودر حاكميت آنان بوده است ,وبه همان دليل كه يهوديان نخستين كه با ورودباقهروغلبه خودباوجودحضورپرفرازونشيب وگاهي بسيار كمرنگ خود,براي خويش نسبت به آن سرزمين حق وطن قائل اند, مسلمانان نيزحق دارندفلسطين راكه براي قرنهاي متمادي درآن جا سكونت گزيده اندودرطي اين قرون ,اكثريت بالايي ازساكنان آن را همينان تشكيل مي داده اند,وطن خويش بدانند,وكساني راكه بازور سرنيزه آنان راازديارخودبيرون وآواره كرده اندغاصب به شمار آورد0

وثالثا:عمده اين است كه اگرهم يهودحقي نسبت به آن سرزمين داشته باشد,اين حق تنهامنجربه كساني است كه ازپيش درآن سرزمين ودركنارمسلمانان زندگي مي كردندونسل اندرنسل درآن به سربرده اند,كه دراين صورت بايدهمراه باسايرساكنان آنجااز مسلمانان ومسيحيان اقدام به تشكيل دولت كنند,ولي صهيونيستهاو يهوديان مهاجري كه ازنقاط مختلف دنيا,ازوطنهاودياراصلي خود به آن سرزمين آورده شده اندچه حقي نسبت به آن دارندبه نظرمي رسدبراي مقابله ودست پاكردن پاسخي براي همين پرسش اساسي بوده است كه استكبارجهاني وصهيونيستهاراواداشت تاوحدت ملي ونژادي قوم يهودرامطرح كنند,تابااين سخن گمراه كننده ومسخره آميزوانمودكنندكه هركس درهرنقطه دنيايهوداست وآئين حضرت موسي رابه عنوان دين خودبرگزيده است ازنژادبني اسرائيل است وفلسطين سرزمين باستاني اوست 0وگوياهشدار حضرت امام در18/1/43ناظربه همين سخن باشدكه گفته اند:<000 من ازكلمه <الكفرمله واحده >كه ازسازمانهابه دست ودهانهاافتاده متاسفم ,اين كلمه برخلاف نص كلام اله وبراي پشتيباني ازاسرائيل و عمال اسرائيل است ومقدمه شناسايي اسرائيل است ,براي پشتيباني ازعمال اسرائيل وفرقه ضاله منحرفه است  ممكن است پرسش ديگري مطرح شودوآن اين كه تاريخ گذشته نشان مي دهدكه جغرافياي سياسي كشورهاهمواره تغييرات گوناگوني به خودديده است ,كشوري توسعه مي يافته وكشوري قسمتي ازخاك خودراازدست مي داده است ودرحاكميت واختياركشورديگري قرار مي گرفته است وهم اكنون اين مرزبندي هاشناخته شده ورسمي است وادعاي غصبي بودن دراين محدوده هاپذيرفته نيست وكشورهانيز چنين ادعايي رانسبت به هم ندارند0بااين وجود,فرضااتشكيل كشور اسرائيل باتجاوزوستم وغاصبانه بوده است ولي هم اكنون كه دهها سال ازآن زمان مي گذردواين كشورجاي پاي خودرامحكم كرده و اكثركشورهاي جهان آن رابه رسميت شناخته اندچرابازهم آن رادر اين زمان غاصب بدانيم ولي اگربه درستي دقت شودفرقي بين اين دومقوله وجوددارد, درموردتغييرات جغرافياي سياسي كشورهابراثرجنگ وامثال آن , آن چه رخ مي داده است ,تغييرمرزهاوحدودكشورهابوده است كه قسمتي ازخاك يك كشوربه كشورديگرملحق مي شده است واز حاكميتي به حاكميت ديگري انتقال مي يافته است بي آن كه ساكنان آن سرزمين راازخانه ووطن خودآواره واخراج كنند0وفرضااچنين كاري پذيرفته باشدوباصرف نظرازحق حاكميت هرملتي بر سرنوشت خود,اين كاررانمي توان غصب يك سرزمين ناميدوآن رژيم غالب راغاصب معرفي كرد,درحالي كه وضعيت رژيم صهيونيستي اين گونه نيست ,بلكه قضيه درمورداين رژيم اين است كه همچنان كه درگزارش تاريخي ديديم ,صهيونيستهامردم بي پناه و مظلوم فلسطين راباخونريزي وكشتارآنان ,ازسرزمينشان بيرون راندندوصدهاهزارنفررادربيابانهاوكشورهاي اطراف آواره ساختندوخودبرويرانه هاي خانه وكاشانه آنهاكشورمنحوس اسرائيل راپايه ريزي كردند0
امام خميني رضوان الله تعالي عليه درهمان سالهاي آغازنهضت خوددرضمن بيانات خودمي گويند:<من به دول اسلامي مي گويم كه آقاچراسرنفت دعوامي كنيدفلسطين مغصوب است ,يهود <صهيونيستها>رابيرون كنيدازفلسطين اي بي عرضه ها!000اين اعراب بيچاره راكه بيرون ريختندوالان يك ميليون يابيشترشان گرسنه وبيچاره خوابيده انددربيابانها,بسي بيچاره وآواره شده اند, آيادول اسلام نبايددراين معنااعتراضي بكنندحرفي بزنندبايك همچنين دولتي كه يك ميليون مسلمان يابيشتررابيرون ريخته و آواره كرده شماائتلاف مي كنيد! توسعه طلبي رژيم اشغالگردرهمين راستاموضوع ديگري مطرح است كه درديدگاه حضرت امام بسيارداراي اهميت است ودرمواردبسياري به آن هشدارجدي داده اندوآن يادآوري وبيان هدف غايي اسرائيل كه همان توسعه طلبي وبسط دامنه تجاوزات اين رژيم به سايركشورهاوسرزمينهاي اسلامي وعربي است كه درحقيقت اين خودمبناي مستقلي براي حضرت امام رضوان اله عليه درمخالفت ودشمني خودبااين رژيم به شمارمي رود0سرودباصطلاح ملي اسرائيل گوياي اين است : <حدودك يااسرائيل من الفرات ابي النيل >مرزهاي تواي كشور اسرائيل ازفرات تانيل است 0ولذالزوم مخالفت ومقابله بااسرائيل نه تنهامبناي انساني وديني دارد,بلكه منافع ملي وقومي هريك از كشورهاي اسلامي نيزهمين اقتضاراداردوحتي فكرحكومت جهاني يهودانديشه اي است كه بسياري ازيهوديان رابه خودمشغول داشته و درروياي آن به سربرده ومي برندامام خميني درتاريخ 9/8/51 مي گويند:<000همه بايدبدانندكه هدف دولتهاي بزرگ ازايجاد اسرائيل ,تنهابااشغال فلسطين پايان نمي پذيرد,آنهادراين نقشه اند كه <پناه برخدا>تمامي كشورهاي عربي رابه همان سرنوشت فلسطين دچاركنند  وبازدرتاريخ 12/6/62مي گويند:<000مكرراين مساله ذكر شده است كه اسرائيل قناعت نمي كندبه آن جايي كه هست ,قدم قدم پيش مي رودوهرقدمي كه پيش مي رفت هي مي گويدماكاري نداريم , ماهمين هست 0فرداقدم بالاتري برمي دارد0امروزلبنان است ,فردا خداي نخواسته سوريه ,پس فرداعراق وهمين طور000>(6)

*** متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است ***


خرید آنلاین